1b.app
Скопійоване посилання -

Публічна оферта WebProduction LLC

Про надання ТОВ ВЕБПРОДАКШН, іменований надалі Виконавець, послуг та прав на використання програмного забезпечення, що іменуються надалі Послуги та ПЗ будь-якій юридичній або фізичній особі, яка прийняла викладені в Публічній оферті (договорі) умови та сплатила послуги Виконавця, що іменується у надалі Замовник.

Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

ПРЕАМБУЛУ

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Зазначений договір є громадським, тобто. відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.

Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Замовником платежу в рахунок оплати послуг та отримання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Програмне забезпечення — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, коду, схем, символів або в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату (це визначення охоплює як операційну систему, так і прикладний додаток, виражений у вихідному або об'єктному кодах).
1.2. Невиключна ліцензія — обмежене право на використання програмного забезпечення, що надається Замовнику Виконавцем.
1.3. Послуга — дія Виконавця з надання Замовнику послуг з підключення, налаштування, гарантійного обслуговування та технічної підтримки Програмного забезпечення Виконавця на умовах, визначених Договором та додатками до нього.
1.4. OneBox OS — програмне забезпечення з оптимізації, організації та реалізації робочих процесів, яке розміщується та керується через мережу інтернет.
1.5. Точка входу — можливість доступу до OneBox OS, що надається Виконавцю Замовником на умовах Невиключної ліцензії та реалізується через персональний логін та пароль, які вводяться на спеціальній сторінці OneBox OS у мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Замовник оплачує, а Виконавець надає: 2.1.1. Право на використання OneBox OS (далі & ПЗ) на умовах Невиключної ліцензії.
2.1.2. Послуги, обсяг та порядок надання яких визначено цим Договором та додатками до нього.

3. НЕВИКЛЮЧНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Термін дії Невиключної ліцензії не має обмежень щодо часу.
3.2. Невиключна ліцензія не має географічних обмежень.
3.3. Невиключна ліцензія надає право Замовнику використовувати свою діяльність ПЗ через необмежену кількість точок входу.
3.4. Замовник не має права будь-яким шляхом втручатися у діяльність ПЗ, якщо це не передбачено функціоналом ПЗ.
3.5. Замовник не має права відтворювати будь-яким шляхом ПЗ.
3.6. Замовнику передається право лише використання ПЗ без можливості його тиражування, перепродажу, і навіть передачі третім особам у користування. Усі майнові права на ПЗ належать Виконавцю.
3.7. Порушення умов Невиключної ліцензії Замовником надає право Виконавцю припинити дію Невиключної ліцензії у будь-який момент.
3.8. Припинення дії Договору не звільняє Замовника від зобов'язання щодо дотримання Невиключної ліцензії.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Замовник здійснює оплату у формі повної попередньої оплати шляхом переказу суми на банківський рахунок Виконавця.
4.2. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент надання Послуги на умовах 100% передоплати.
4.3. Здійснюючи оплату Абонент зобов'язаний вказати в платіжному документі номер рахунку-фактури, який виданий Виконавцем та ідентифікує послуги, що оплачуються.
4.4. Невиключна ліцензія вважається переданою Замовнику з моменту отримання Виконавцем коштів у повному обсязі згідно з рахунком-фактурою, наданою Замовнику.
4.5. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ УСЛУГ

5.1. Термін надання Послуг визначається у додатках до цього Договору.
5.2. Після завершення надання Послуг відповідно до цього Договору та додатків до нього, Виконавець надає Замовнику Акт наданих послуг у двох примірниках, які Замовник зобов'язується підписати протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його отримання та повернути Виконавцю один підписаний екземпляр.
5.3. У разі відмови Замовника прийняти надані Послуги, Сторони складають відповідний Акт про недоліки, в якому зазначаються недоліки, які мають бути виправлені. Якщо Виконавець відмовляється підписати Акт про недоліки, Замовник зобов'язаний вказати це окремо в самому Акті про недоліки.
    5.3.1. У разі, якщо Виконавець не згоден з недоліками, зазначеними в Акті про недоліки, він зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника протягом 5 (п'яти) робочих днів, надавши аргументовану відповідь.
    5.3.2. У разі, якщо Виконавець не надав аргументовану відповідь Замовнику у строк, передбачений пунктом 5.3.1. Договору він зобов'язується виправити недоліки, зазначені в Акті про недоліки протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання Акту про недоліки.
    5.4. Якщо Замовник не підписав Акт наданих послуг протягом строку, передбаченого пунктом 5.2. Договору, а також не надав підписаний Акт про недоліки у строк, передбачений Договором, це означатиме, що Замовник не має претензій до Виконавця щодо якості та обсягу наданих Послуг.

6. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРОЦЕС НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Замовник має право знати стан надання Послуг на будь-якому етапі надання Послуг.
6.2. Запити на ознайомлення з процесом надання Послуг будь-які консультації приймаються лише у письмовій формі, які надсилаються безпосередньо Виконавцю.
6.3. Виконавець зобов'язується надати письмову відповідь на запит Замовника протягом одного (одного) робочого дня з моменту отримання письмового запиту.
6.4. Замовник дає свою згоду на отримання повідомлень щодо надання Послуг електронною поштою (E-mail) та через служби коротких повідомлень (SMS).
6.5.Сторони погодилися вважати, що факсимільне відтворення підпису на рахунках та актах приймання-передачі робіт підписаних Сторонами в рамках чинного Договору має таку саму юридичну силу як і власноручний підпис уповноважених представників Сторін.

7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. ПЗ розробляється з урахуванням спеціальних програмних бібліотек і компонентів, необхідними правами куди наділено Виконавець.
7.2. Виконавець гарантує наявність у нього всіх необхідних та достатніх прав на ПЗ, що надається цим Договором.
7.3. Виконавець гарантує легальність ПЗ та наявність у нього всіх майнових прав, які дозволяють йому виключно розпоряджатися ПЗ.
7.4. Під час надання Послуг за цим Договором Виконавець має право використовувати інше ліцензійне ПЗ, яке допомагає в роботі ПЗ (у тому числі код із OpenSource/FSF-ліцензіями). Виконавець не несе відповідальності за наслідки використання такого додаткового програмного забезпечення Замовником.
7.5. Замовник має право на оновлення програмного забезпечення протягом усього періоду використання.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Приймаючи умови Договору, Абонент підтверджує, що він повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, а також, якщо Абонент є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних.
8.2. Метою обробки персональних даних Абонента є можливість надання Виконавцем Послуг за Договором, проведення взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів та інших документів, виявлення та запобігання шахрайським діям, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок, захисту від безпосередньої загрози заподіяння шкоди Виконавцю або його клієнтам відповідно до законодавства.
8.3. Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, передбачені Законом України "Про захист персональних даних", та про цілі обробки даних, які Абонент передає Виконавцю.
8.4. Дозвіл Абонента на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних 5 років після закінчення його дії.
8.5. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору та виконується на підставі письмової (паперової) заяви Абонента. У такому разі договір вважається розірваним з дати, зазначеної ввідповідного повідомлення Виконавця.
8.6. Абонент гарантує, що він поінформував усіх третіх осіб про використання їх персональних даних для надання Виконавцем Послуг за Договором, цілі обробки персональних даних третіх осіб, способи такої обробки, та отримав згоду таких третіх осіб на обробку їх персональних даних Виконавцем.
8.7. Абонент зобов'язаний на вимогу Виконавця надати письмову згоду третіх осіб на обробку їх персональних даних.
8.8. Персональні дані, надані Абонентом, будуть доступні співробітникам та консультантам Виконавця.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором та додатками до нього, Сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору, додатків до нього та чинного законодавства України.
9.2. За порушення умов цього Договору Виконавець зобов'язаний виплатити Замовнику штраф у розмірі 1% (одного відсотка) від вартості Послуг, не виконаних у строк та/або неналежним шляхом за кожен прострочений день, але не більше 25% (двадцяти п'яти відсотків) від загальної вартості Послуг.
9.3. За порушення умов статей 4, 5 цього Договору, Замовник несе майнову відповідальність у формі пені, яка становить подвійну ставку НБУ за кожен день такого прострочення та штрафу у вигляді 1% (одного відсотка) від вартості Невиключної ліцензії та/або вартості Послуг, що стягується одноразово.
9.4. За порушення Замовником умов, передбачених статтею 3, Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю можливі збитки у повному обсязі.

10. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ І КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

10.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію та комерційну таємницю іншої Сторони, яка може стати або стане відомою під час виконання умов цього Договору.
10.2. Сторони зобов'язуються не передавати третім особам та не розголошувати будь-яким шляхом інформацію, яка є конфіденційною та/або комерційною таємницею без письмової згоди іншої Сторони.
10.3. У випадку, коли третім особам стала відома інформація, що стосується конфіденційної та/або комерційної таємниці, Сторона, яка виявила такий факт, зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону у строк, що становить 1 (один) день, з моменту, коли такий факт став відомим.
10.4. Припинення цього Договору не звільняє Сторони від зобов'язання дотримуватись статті 9 Договору протягом 3 (трьох) років з дати припинення Договору.

11. ТЕРМІН ДІЇ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
11.2. Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку без попередньої згоди іншої Сторони письмово, за винятком випадків, передбачених положеннями цього Договору.
11.3. Договір може бути розірваний у таких випадках:
   - за взаємною згодою Сторін. Сторона, яка виявила бажання розірвати Договір, зобов'язана письмово повідомити про свій намір іншу Сторону з аргументацією своєї позиції;
   - у разі порушення умов цього Договору;
   - на підставах, передбачених законодавством України.
11.4. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку без попередньої згоди іншої Сторони письмово, у разі порушення Замовником умов, передбачених у статті 3 цього Договору.
11.5. У разі розірвання Договору на підставах, передбачених цим Договором, кошти, які були перераховані Виконавцю в рамках цього Договору, не підлягають поверненню Замовнику.

12. Вирішення суперечок

12.1. Сторони зобов'язуються вирішувати будь-які суперечки шляхом переговорів та у досудовому порядку.
12.2. Якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів, суперечка підлягає вирішенню в судовому порядку, передбаченому законодавством України.
12.3. При вирішенні питань, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються загальними нормами законодавства України.
12.4. Якщо один із пунктів цього Договору буде визнаний судом таким, що не має юридичної сили, це не потягне за собою визнання всього Договору недійсним.

Додаток № 1 до Публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

1.1. Гарантійне обслуговування надається на строк 6 (шість) місяців з моменту придбання ПЗ.
1.2. У гарантійне обслуговування входять усі перераховані в цьому додатку послуги, якінадає Виконавець.
1.3. Після закінчення терміну гарантійного обслуговування Замовник втрачає право на користування послугами.
1.4. Замовник має право продовжити цю послугу. Вартість послуги складає 10% вартості придбаних ліцензій на ПЗ. Послуга продовжується на строк 6 (шість) місяців.

2. ПОСЛУГА З НАЛАШТУВАННЯ І ПІДТРИМКИ ПЗ

2.1. Замовник отримує право на безкоштовне налаштування ПЗ під умови замовника, які він вказує в "Анкеті налаштувань".
В базові налаштування входить:

 • Вивантаження OneBox на хостинг, вибраний Замовником.
 • Прив'язка до доменного імені Замовника.
 • Підключення зовнішньої IP-телефонії.
 • Інтеграція з поштовими серверами, що використовуються Замовником.
 • Підключення зовнішнього SMS-сервісу.
 • Інтеграції зі сторонніми базами даних методами відкритого rest API OneBox.
 • Створення та налаштування бізнес-процесів на підставі побажань Замовника.
 • Налаштування організаційної структури підприємства.
 • Створення облікових записів користувачів.
 • Створення та налаштування ролей користувачів. Налаштування прав доступу.
 • Створення та завантаження шаблонів документів для автоматичного та ручного формування в ПЗ OneBox.
 • А також всі налаштування та модифікації, доступні в наборі існуючих функцій OneBox.

2.2 Замовник отримує право на проведення навчання для користувачів. У вартість Невиключної ліцензії OneBox без обмеження кількості користувачів включено додаткові 10 годин роботи спеціаліста служби підтримки. Час, розклад та формат навчання Сторони обумовлюють в індивідуальному порядку.
2.3 Замовник отримує право на вирішення звернень щодо усунення помилок роботи ПЗ. Помилка роботи ПЗ вважається функцією, яка працює не відповідно до опису базових функцій ПЗ box.webproduction.ua/doc/. Виконавець зобов'язується приймати звернення Замовника, наданих до відділу технічної підтримки протягом 1 (одної) робочої години з моменту отримання та надання порядкового номера звернення. Після надання порядкового номера звернення Виконавець зобов'язується вирішити питання звернення та усунути помилку роботи програмного забезпечення протягом 4 (чотирьох) робочих годин. Якщо обсяг робіт необхідних для усунення завдання перевищує 4 (чотири) робочих годин, Виконавець повинен повідомити Замовника про термін вирішення задачі не пізніше ніж за 2 (дві) робочі години після початку усунення помилки ПЗ. У разі невиконання цих умов Виконавець несе відповідальність у розмірі 0,1% вартості придбаних ліцензій за кожну прострочену годину робочого часу.

3. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

3.1. Замовник отримує право на:
- Відповіді на запитання Замовника по роботі з графіком роботи відділу технічної підтримки. Графік роботи відділу технічної підтримки: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця з 8:00 до 20:00 крім державних свят.
- Додаткові інформаційно-консультативні послуги з використання програмного забезпечення. Надання такої послуги здійснюється Виконавцем у робочий час Виконавця за попередньою домовленістю із Замовником.

4. ПЕРСОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР

4.1. У разі придбання більше 9 (дев'яти) ліцензій, Замовник отримує право на послугу персонального менеджера. Умови та можливості послуги доступні на веб-сайті: webproduction.ua/ або у консультанта відділу продажів за телефоном: 38044332-93- 25 Персональний фахівець з інтеграції CRM супроводжує проект протягом усього періоду налаштувань та доопрацювань.
4.2. Послуга надається на весь термін налаштувань та індивідуальних доопрацювань проекту Замовника.
4.3. Послуга може бути продовжена на невизначений термін за письмовою згодою обох сторін.

5. ДОДАТКОВІ ДОРОБКИ

5.1. Замовник одержує декларація про передачу Виконавцю переліку завдань доопрацювання системи. Для цього Замовник повинен письмово скласти перелік завдань та надіслати Виконавцю електронною поштою sales@webproduction.ua
5.2. Виконавець зобов'язується відповісти Замовнику про можливість виконання доопрацювань протягом одного (одного) робочого дня з моменту отримання електронного листа на свою пошту.
5.3. У разі можливості виконання доопрацювань Виконавець зобов'язується вказати вартість та термін можливого виконання доопрацювань Виконавцем. У разі неможливості виконання доопрацювань Виконавець зобов'язується вказати причину.
5.4. Додаткова допрацюванням вважається розробка програмного забезпечення або роботи функції, яка не передбачена наявністю, згідно з переліком базових функцій ПЗ, зазначених на сторінці: box.webproduction.ua/doc/
5.5. У вартість невиключної ліцензії OneBox без обмеження кількості користувачів включено доопрацювання, тимчасові витрати на виконання яких становлять 120 (сто двадцять) годин.
5.6. Вартість подальших доопрацювань обговорюється сторонами та фіксується у відповідному додатку до цього Договору.
5.7. Попередньо сторони обговорили доопрацювання, що включають інтеграцію з БД ПЗ TecDoc, реалізацію управління роботами у зв'язку з базою запасних частин та пов'язаних процедур. Детальний опис цих функцій міститься в технічному завданні, яке є невід'ємною частиною цього Договору.

6. РОЗМІЩЕННЯ ПРОЕКТУ НА СЕРВЕРІ

6.1 Виконавець зобов'язується виконати розміщення програмного забезпечення OneBox на сервері Замовника, на хостинг-сервері компанії Hvosting (hvosting.ua) та на інших хостингах на вибір Замовника.
6.1.1. На час налаштувань та доопрацювань Системи Замовник має можливість скористатися сервером Виконавця для розміщення програмного забезпечення OneBox.
6.2. Якщо Замовник вибирає розміщення системи на своєму сервері, то сервер повинен відповідати всім технічним вимогам, детально описані в технічній документації OneBox і доступні за посиланням: box.webproduction .ua/doc/onebox_server_requirements
6.2.1. Замовник самостійно несе повну відповідальність за працездатність його сервера, системи комунікацій із сервером (інтернет-посилання або електропостачання тощо), створення та збереження резервних копій системи.
6.2.2. Виконавець має право відмовитися від розміщення програмного забезпечення OneBox на сервері Замовника, якщо сервер не відповідає хоча б однієї технічної вимоги.
6.3. Якщо Замовник вибирає розміщення системи на сервері чи хостинг-акаунті компанії Hvosting, то:
6.3.1. Замовник має право збільшити обсяг ресурсів, що йому надається завдяки придбанню іншого тарифу. Вартість та умови придбання тарифів вказані за посиланням hvosting.ua
6.3.2. Замовник оплачує вартість зберігання його ПЗ відповідно до вартості обраного тарифу.
6.3.3. За цим договором відповідальність за працездатність хостинг-запису несе компанія Hvosting, у тому числі створення та збереження резервних копій бази даних OneBox.