1b.app
Скопійоване посилання -

Про надання ТОВ ВАНБОКС, іменований надалі Виконавець, послуг і прав на використання програмного забезпечення, що іменуються надалі Послуги і ПО будь-якій юридичній або фізичній особі, яка прийняла викладені в Публічній оферті (договорі) умови і оплатила послуги Виконавця, іменованого надалі Замовник.

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

ПРЕАМБУЛА

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Замовником платежу в рахунок оплати послуг і отримання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Програмне забезпечення - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, коду, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату (це визначення охоплює як операційну систему , так і прикладний додаток, виражений у вихідному або об'єктному кодах).

1.2. Невиключна ліцензія - обмежене право на використання програмного забезпечення, яке надається Замовнику Виконавцем.

1.3. Послуга - дія Виконавця з надання Замовнику послуг з підключення, налаштування, гарантійного обслуговування та технічної підтримки програмного забезпечення Виконавця на умовах, визначених Договором та додатках до нього.

1.4. OneBox OS - програмне забезпечення по оптимізації, організації та реалізації робочих процесів, яке розміщується і управляється через мережу інтернет.

1.5. Точка входу - можливість доступу до OneBox OS, яка надається Виконавцю Замовником на умовах невиключної ліцензії і реалізується через персональний логін і пароль, які вводяться на спеціальній сторінці OneBox OS в мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Замовник оплачує, а Виконавець надає:

2.1.1. Право на використання OneBox OS (далі - ПЗ) на умовах невиключної ліцензії.

2.1.2. Послуги, обсяг і порядок надання яких визначені даним Договором і додатками до нього.

3. НЕВИКЛЮЧНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Термін дії Невиключної ліцензії не має обмежень за часом.

3.2. Дія Невиключної ліцензії не має географічних обмежень.

3.3. Невиключна ліцензія надає право Замовнику використовувати в своїй діяльності ПО через необмежену кількість точок входу.

3.4. Замовник не має права будь-яким шляхом втручатися в діяльність ПО, якщо це не передбачено функціоналом ПО.

3.5. Замовник не має права відтворювати будь-яким шляхом ПО.

3.6. Замовнику передається право тільки на використання ПЗ без можливості його тиражування, перепродажу, а також передачі третім особам у користування. Всі майнові права на ПО належать Виконавцю.

3.7. Порушення умов Невиключної ліцензії Замовником надає право Виконавцю припинити дію Невиключної ліцензії в будь-який момент.

3.8. Припинення дії Договору не звільняє Замовника від зобов'язання по дотриманню Невиключної ліцензії.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Замовник здійснює оплату в формі повної попередньої оплати, шляхом переказу суми на банківський рахунок Виконавця.

4.2. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент надання Послуги на умовах 100% передоплати.

4.3. Здійснюючи оплату Абонент зобов'язаний вказати в платіжному документі номер рахунку-фактури, який виданий Виконавцем і ідентифікує оплачувані послуги.

4.4. Невиключна ліцензія вважається переданою Замовнику з моменту отримання Виконавцем коштів в повному обсязі відповідно до рахунку-фактури, наданої Замовнику.

4.5. Послуги вважаються сплаченими в момент надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

5.1. Термін надання Послуг визначається в додатках до даного Договору.

5.2. Після завершення надання Послуг відповідно до даного Договору та додатками до нього, Виконавець надає Замовнику Акт наданих послуг у двох примірниках, які Замовник зобов'язується підписати протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його отримання і повернути Виконавцю один підписаний примірник.

5.3. У разі відмови Замовника прийняти надані Послуги, Сторони складають відповідний Акт про недоліки, в якому зазначаються недоліки, які повинні бути виправлені. У тому випадку, якщо Виконавець відмовляється підписати Акт про недоліки, Замовник зобов'язаний вказати це окремо в самому Акті про недоліки.

    5.3.1. У тому випадку, якщо Виконавець не згоден з недоліками, зазначеними в Акті про недоліки, він зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника протягом 5 (п'яти) робочих днів, надавши аргументовану відповідь.

    5.3.2. У тому випадку, якщо Виконавець не надав аргументовану відповідь Замовнику в термін, передбачений пунктом 5.3.1. Договору, він зобов'язується виправити недоліки, зазначені в Акті про недоліки протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання Акту про недоліки.

    5.4. У разі, якщо Замовник не підписав Акт наданих послуг протягом терміну, передбаченого пунктом 5.2. Договору, а також не надав підписаний Акт про недоліки в термін, передбачений Договором, це буде означати, що Замовник не має претензій до Виконавця щодо якості та обсягу наданих послуг.

6. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРОЦЕС НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Замовник має право знати про стан надання Послуг на будь-якому етапі надання Послуг.

6.2. Запити на ознайомлення з процесом надання Послуг, будь-які консультації приймаються тільки в письмовій формі, які відправляються безпосередньо Виконавцю.

6.3. Виконавець зобов'язується надати письмову відповідь на запит Замовника протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання письмового запиту.

6.4. Замовник дає свою згоду на отримання повідомлень щодо надання Послуг по електронній пошті (E-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS).

6.5.Сторони погодилися вважати, що факсимільне відтворення підпису на рахунках і актах прийому-передачі робіт підписаних Сторонами в рамках чинного Договору, мають таку ж юридичну силу як і власноручний підпис уповноважених представників Сторін.

7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. ПЗ розробляється на базі спеціальних програмних бібліотек і компонентів, необхідними правами на які наділений Виконавець.

7.2. Виконавець гарантує наявність у нього всіх необхідних і достатніх прав на ПЗ, яке надається цим Договором.

7.3. Виконавець гарантує легальність ПЗ і наявність у нього всіх майнових прав, які дозволяють йому виключно розпоряджатися ПЗ.

7.4. Під час надання Послуг за даним Договором Виконавець має право використовувати інше ліцензійне ПЗ, яке допомагає в роботі ПЗ (в тому числі код з OpenSource / FSF-ліцензіями). Виконавець не несе відповідальності за наслідки використання такого додаткового ПЗ Замовником.

7.5. Замовник має право на оновлення ПЗ протягом усього періоду використання.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Приймаючи умови Договору, Абонент підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Абонент є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних.

8.2. Метою обробки персональних даних Абонента є можливість надання Виконавцем Послуг за Договором, проведення взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів та інших документів, виявлення і запобігання шахрайських дій, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок, захисту від безпосередньої загрози заподіяння шкоди Виконавцю або його клієнтам відповідно до законодавства.

8.3. Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що він поінформований (без додаткового повідомлення) про права, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», і про цілі обробки даних, які Абонент передає Виконавцю.

8.4. Дозвіл Абонента на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних 5 (п'яти) років після закінчення його дії.

8.5. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору і виконується на підставі письмової (паперової) заяви Абонента. В такому випадку, договір вважається розірваним з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця.

8.6. Абонент гарантує, що він поінформував всіх третіх осіб про використання їх персональних даних для надання Виконавцем Послуг за Договором, метою обробки персональних даних третіх осіб, способах такої обробки, і отримав згоду таких третіх осіб на обробку їх персональних даних Виконавцем.

8.7. Абонент зобов'язаний на вимогу Виконавця надати письмову згоду третіх осіб на обробку їх персональних даних.

8.8. Персональні дані, надані Абонентом, будуть доступні співробітникам і консультантам Виконавця.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором та додатками до нього, Сторони несуть відповідальність згідно з умовами Договору, додатків до нього та чинного законодавства України.

9.2. За порушення умов даного Договору, Виконавець зобов'язаний виплатити Замовнику штраф в розмірі 1% (одного відсотка) від вартості Послуг, що не виконані в строк і / або неналежним шляхом за кожен прострочений день, але не більше 25% (двадцяти п'яти відсотків) від загальної вартості послуг.

9.3. За порушення умов статей 4, 5 даного Договору, Замовник несе майнову відповідальність у формі пені, яка становить подвійну ставку НБУ за кожен день такого прострочення і штрафу у вигляді 1% (одного відсотка) від вартості не виключне право і / або вартості Послуг, який стягується одноразово.

9.4. За порушення Замовником умов, передбачених статтею 3, Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю можливі збитки в повному обсязі.

10. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ І КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

10.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію та комерційну таємницю іншої Сторони, яка може стати або стане відомою під час виконання умов даного Договору.

10.2. Сторони зобов'язуються не передавати третім особам і не розголошувати будь-яким шляхом інформацію, яка є конфіденційною і / або комерційною таємницею без письмової згоди іншої сторони.

10.3. У разі, коли третім особам стала відома інформація, яка відноситься до конфіденційної і / або комерційну таємницю, Сторона, яка виявила такий факт, зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону в строк, який становить 1 (один) день, з моменту, коли такий факт став відомим.

10.4. Припинення даного Договору не звільняє Сторони від зобов'язання дотримуватися статті 9 Договору протягом 3 (трьох) років з дати припинення Договору.

11. ТЕРМІН ДІЇ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

11.2. Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку без попередньої згоди іншої Сторони в письмовому вигляді, за винятком випадків, передбачених положеннями даного Договору.

11.3. Договір може бути розірваний в наступних випадках:

    - при взаємній згоді Сторін. Сторона, яка виявила бажання розірвати Договір, зобов'язана письмово повідомити про свій намір іншу Сторону з аргументацією своєї позиції;

    - при порушенні умов даного Договору;

    - на підставах, передбачених законодавством України.

11.4. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку без попередньої згоди іншої Сторони в письмовому вигляді, в разі порушення Замовником умов, передбачених у статті 3 цього Договору.

11.5. У разі розірвання Договору на підставах, передбачених цим Договором, грошові кошти, які були перераховані Виконавцю в рамках даного Договору, не підлягають поверненню Замовнику.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Сторони зобов'язуються вирішувати будь-які суперечки шляхом переговорів і в досудовому порядку.

12.2. Якщо Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню в судовому порядку, передбаченому законодавством України.

12.3. При вирішенні питань, не передбачених даним Договором, Сторони керуються загальними нормами законодавства України.

12.4. У разі, якщо один з пунктів даного Договору буде визнано судом таким, який не має юридичної сили, це не потягне за собою визнання всього Договору недійсним.

13. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

13.1 Замовник отримує право на рішення звернень щодо усунення помилок роботи ПЗ. Помилка роботи ПЗ вважається функція, яка працює не відповідно до опису базових функцій ПЗ 1b.app. Виконавець зобов'язується приймати звернення Замовника, наданих через форум https://1b.app/ua/forum/ . Виконавець не може змінювати або видаляти звернення клієнта, при створенні звернення клієнт ознайомлюється з усіма правилами створення звернення і не может його створити без проставлення необхідних галочок у відповідній формі.

Реквізити:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЕБПРОДАКШН"

14005, м. Чернігів, пр-т Миру 53А, оф. 400

Код ЄДРПОУ: 39559768

ІПН 395597625260

IBAN: UA573052990000026009036303935

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Контакти: https://1b.app

E-mail: e.shilo@crm-onebox.com

Адреса для листування: 14000, м.Чернігів, вул. П'ятницька, буд.16