1b.app
Link skopiowany -

Umowa publiczna

o udostępnieniu oprogramowania OneBox OS

WAŻNY! Przed uzyskaniem dostępu do oprogramowania OneBox OS prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami., zawarte w niniejszej Umowie. Płatność za dostęp do Oprogramowania zgodnie z wybraną Taryfą i/lub Rejestracja Konta/Konta w Oprogramowaniu OneBox OS jest prawidłowym zawarciem niniejszej Umowy i pełną akceptację wszystkich jej warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody, akceptujesz bezwarunkowo zgodnie z niniejszą Umową, nie masz prawa dostępu do Oprogramowania OneBox OS.

1. Definicja pojęć

1.1. Porozumienie – niniejszą umową publiczną dotyczącą zapewnienia dostępu do Oprogramowania Obsługa OneBoxa OS. Umowa stanowi zamówienie publiczne w rozumieniu art.. 633 Kodeks cywilny Ukrainy. Umowa ma charakter umowy przystąpienia w rozumieniu art.. 634 Kodeks cywilny Ukrainy. Umowa nie jest umową o prawach autorskich polegającą na przeniesieniu wyłącznego i/lub niewyłącznego prawa do użytkowania Oprogramowanie.

1.2. Wykonawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością “SRM”, Który lokalizacja: Ukraina, Czernigow, al. Mira 53A, wyłączona. 400.

1.3. Właściciel konta – każda osoba fizyczna lub prawna, która zaakceptowała Regulamin niniejszą Umowę w sprawie zapewnienie dostępu do Oprogramowania OneBox OS poprzez dokonanie płatności i/lub rejestracji Konto/konto.

1.4. Użytkownik — osoba fizyczna, której Właściciel Konta zapewnił dostęp Oprogramowanie w ramach niniejszej Umowy i wybranej Taryfy.

1.5. Oprogramowanie systemu operacyjnego OneBox (dalsze oprogramowanie – bezpieczeństwo) – program Dla komputery elektroniczne (zarówno jako całość, jak i jego elementy), co ujęte jest w celowniku formie jako zbiór danych i poleceń, łącznie z tekstem źródłowym, bazą danych i innymi danymi Wykonawca zawarł w określonym programie dla komputerów elektronicznych warunki aktualizacji i wsparcie techniczne, a także wszelką dokumentację dotyczącą Oprogramowania. Oprogramowanie jest przedmiot prawa autorskiego, do którego wyłączne prawa majątkowe przysługują Wykonawcy.

1.6. Oferta publiczna – jest to oferta skierowana do każdej osoby fizycznej lub prawnej zapewnienie dostępu do Oprogramowania w celu zawarcia niniejszej Umowy.

1.7. Przyjęcie – pełna i bezwarunkowa zgoda Właściciela Konta na zawarcie niniejszej Umowy na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

1.8. Wskaźnik – plan taryfowy określający zakres warunków dostępu do Oprogramowania przepis, wybrany Właściciel Konta, zgodnie z cennikiem Kontrahenta opublikowanym w Internecie pod adresem: https://1b.app/.

1.9. Składowanie – miejsce przechowywania informacji, danych wprowadzanych przez Użytkownika i/lub Właściciel Konta po uzyskaniu dostępu do Oprogramowania.

1.10. Konto – wpis w Oprogramowaniu (para login/hasło lub plik specjalny API-klucz), przechowujący dane umożliwiające identyfikację i autoryzację Użytkownika i/lub Właściciela konto.

1.11. Konto – zasób informacyjny, będący zbiorem danych z jednego egzemplarza Oprogramowanie posiadające unikalny identyfikator, który służy do grupowania obiektów programu ich wspólne eksponowanie i używanie.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Zleceniobiorca zapewnia Właścicielowi Konta dostęp do Oprogramowania w ramach jego Konta funkcjonalności, wyłącznie do samodzielnego użytku przez Właściciela Konta, z prawem zapewnienie Użytkownikowi dostępu w ramach wybranej Taryfy.

2.2. Niniejszą Umowę uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Właściciela Konta kosztów świadczenia dostępu do Oprogramowania i/lub rejestracji Konta/Konta w Oprogramowaniu (Akceptacja), zgodnie z odpowiednim kontem Wykonawcy i/lub rejestracją Konta/Konta i jest ważna przez cały okres dostępu do Oprogramowania, pod warunkiem należytego przestrzegania przez Właściciela warunki konta/użytkownika niniejszej Umowy.

2.3. Wysokość, tryb i warunki wnoszenia opłat za udostępnienie Oprogramowania podane są w Regulaminie Sieć internetowa pod adresem: https://1b.app/ru/prices/. Opłata naliczana jest według stawki wybranej przez Właściciela Konto taryfowe.

3. Prawa i obowiązki

3.1. Zgodnie z niniejszą Umową Właściciel Konta otrzymuje dostęp do Oprogramowania oraz następujących elementów prawa:

3.1.1. prawo do samodzielnego wyboru właściwej Taryfy, której wykaz zamieszczony jest w Internecie pod adresem adres: https://1b.app/;

3.1.2. prawo do zmiany Taryfy w całym okresie jej obowiązywania, przy czym okres obowiązywania Taryfy ulegnie wydłużeniu za okres opłaconej, a niewykorzystanej dotychczasowej Taryfy, z uwzględnieniem kosztu nowej Taryfy;

3.1.3. prawo do umieszczenia należących do niego danych w Koncie/Koncie zgodnie z wybranym Taryfa, jeżeli takie umieszczenie nie narusza postanowień niniejszej Umowy i ustawodawstwa Ukrainy;

3.1.4. prawo do korzystania z zasobów Magazynu według własnego uznania w ramach niniejszej Umowy;

3.1.5. prawo poinformować Wykonawcę o brakach i żądać zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Oprogramowanie;

3.1.6. prawo udostępnienia Użytkownikowi Oprogramowania w ramach wybranej Taryfy.

3.2. Właściciel konta jest zobowiązany:

3.2.1. przestrzegać warunków niniejszej Umowy;

3.2.2. podać prawdziwe, dokładne i pełne informacje o sobie oraz inne informacje niezbędne do tego spełnienia warunków niniejszej Umowy;

3.2.3. zapewnienia bezpieczeństwa loginu i hasła niezbędnych do zalogowania się do Konta/Konta;

3.2.4. niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o wszelkich naruszeniach praw autorskich do Oprogramowania osobom trzecim (jeżeli Właściciel Konta jest świadomy takich naruszeń), a także przyczynia się do Do wykonawcy, aby niezwłocznie zaprzestał naruszeń i udokumentował dowody ich istnienia;

3.2.5. sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przez Użytkowników warunków niniejszej Umowy.

3.3. Przez okres udostępniania Oprogramowania Właścicielowi/Użytkownikowi Konta zabroniony:

3.3.1. dokonywać zmian w Oprogramowaniu, dekompilować, powielać, kopiować, rozpowszechnianie danych dostępnych w Oprogramowaniu w celu przesyłania informacji do innego oprogramowania bezpieczeństwa lub w innych celach;

3.3.2. kopiować, rozpowszechniać Oprogramowania, zbywać w jakikolwiek inny sposób lub przekazywać wynajem lub wynajem nieruchomości;

3.3.3. przekazywania loginów i haseł umożliwiających dostęp do Konta/Konta osobom trzecim (z wyjątkiem: przeniesienia dostępu przez Właściciela Konta na Użytkownika) i/lub umożliwienia dostępu osobom trzecim Oprogramowanie w inny sposób;

3.3.4. zakłócać funkcjonowanie Oprogramowania;

3.3.5. używać Oprogramowania do działań sprzecznych z prawem Ukrainy oraz naruszające prawa i uzasadnione interesy innych osób.

3.4. Właściciel konta jest zobowiązany:

3.4.1. przestrzegać warunków niniejszej Umowy (z wyjątkiem niewykonania zobowiązań wynikających z incydentu lub akty siły wyższej);

3.4.2. konserwować Oprogramowanie i zapewniać jego prawidłowe działanie funkcjonowanie;

3.4.3. w rozsądnym terminie (i jeśli to możliwe – z wyprzedzeniem) poinformować Właściciela Konta przypadki braku dostępu do Oprogramowania, przyczyny braku takiego dostępu i/lub czas jego braku powrót do zdrowia;

3.4.4. zachować poufność informacji o Właścicielu Konta/Użytkowniku otrzymanych podczas jego zakładania Konto/Konto w Oprogramowaniu, treść prywatnych wiadomości e-mail, informacje w Oprogramowaniu, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo Ukraina;

3.4.6. Zleceniobiorca ma prawo jednostronnie zmienić warunki niniejszej Umowy drogą pocztową zmodyfikowany tekst w Internecie pod adresem https://1b.app/.

4. Przechowywanie danych

4.1. Ilość gigabajtów miejsca na dysku SSD i gigaherców mocy procesora, jaką Kontrahent udostępnia Właścicielowi Konta, uzależniona jest od wybranej przez Właściciela taryfy: https://1b.app/ua/prices/#cloud_onebox

4.2. Jeżeli Właściciel Konta przekroczył zasoby pamięci masowej, musi przejść na inny plan oprogramowania;

4.3. Jeżeli Właściciel Konta zaprzestał uiszczania miesięcznej opłaty za udostępnienie Oprogramowania, wówczas dane utworzone przez Właściciela Konta/Użytkownika w trakcie korzystania z Oprogramowania przechowywane są bezpłatnie od pierwszego dnia opóźnienia w płatności, z tym że dostęp do system jest automatycznie blokowany. Po upływie 30 dni kalendarzowych Zleceniobiorca ma prawo usunąć wszelkie informacje zgromadzone przez Właściciela Konta/Użytkownika, bez prawa ich przywrócenia;

4.4. Właściciel konta ma prawo przekazywać zgromadzone przez siebie informacje do mediów zewnętrznych.. Usługi te są płatne oddzielnie.

5. Warunki zapewnienia dostępu do Oprogramowania

5.1. Początek Porozumienia – dzień założenia Konta/Konta.

5.2. Jeżeli dana Taryfa wygaśnie, a Właściciel Konta nie dokona zakupu nowej Taryfy w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych, dalszy dostęp do Oprogramowania zostanie automatycznie zablokowany przez Kontrahenta. Aby przywrócić dostęp, Właściciel Konta musi zapłacić taryfę za okres 3 (trzech) miesięcy, według aktualnych cen i taryf w momencie przywrócenia: https://1b.app/ua/prices/#cloud_onebox
Natomiast w przypadku opóźnienia w zapłacie taryfy o 15 dni kalendarzowych OneBox zostanie usunięty z serwera. Wykonawca przechowuje kopię zapasową; w celu przywrócenia systemu Właściciel musi wybrać na stronie taryfę obowiązującą w momencie przywracania: https://1b.app/ua/prices/#cloud_onebox i zapłacić w ciągu 3 (trzech) miesięcy. Taryfa wybrana do przywrócenia systemu nie może być niższa od tej, jaką zastosował w tym celu Właściciel.

5.3. Aby uzyskać dostęp do Oprogramowania, Właściciel Konta musi przejść przez tę procedurę procedurę rejestracji, w wyniku której zostanie utworzone unikalne Konto. Dla Aby dodać Użytkownika, Właściciel Konta musi samodzielnie korzystać z Oprogramowania tworzyć dla nich Konta i zapewniać im dostęp do Konta. Liczba Użytkowników online w ramach jednego Konta ustalana na podstawie Taryfy.

5.4. Podczas rejestracji Właściciel Konta samodzielnie wybiera login (unikalną symboliczną nazwę konta Dane właściciela konta) i hasło. Zleceniobiorca ma prawo zabronić używania niektórych loginów oraz ustaw także wymagania dotyczące loginu i hasła (długość, dozwolone znaki itp.).д.).

5.5. Za bezpieczeństwo (odporność na zgadywanie) odpowiada wyłącznie właściciel konta wybrane przez siebie hasło, a także samodzielnie dba o poufność swojego hasła. Właściciel konto jest niezależnie odpowiedzialne za wszystkie działania/zaniechania (i ich konsekwencje) w ramach lub korzystania z Oprogramowania w ramach Twojego Konta, w tym w przypadkach dobrowolnego przeniesienia lub nieprzestrzegania poufności danych w zakresie dostępu do swojego Konta/Konta osobom trzecim na jakimkolwiek warunki.

5.6. Właściciel konta ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kontrahenta o każdym przypadku nieuprawnionego dostępu do Konta Oprogramowania korzystającego z jego Konta/Konta i/lub o jakimkolwiek naruszeniu (podejrzeniu naruszenie) poufności Twojego hasła. Ze względów bezpieczeństwa Właściciel Konta ma obowiązek samodzielnego przeprowadzić bezpieczne wyłączenie (przycisk «Wyjście») na koniec każdej sesji pracy z Oprogramowaniem dostarczanie. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych, jak również inne jej skutki charakteru mogącego nastąpić na skutek naruszenia przez Właściciela Konta postanowień niniejszej części Umowy.

5.7. Kontrahent ma prawo zablokować i usunąć Konto/Konto, w tym wszelkie informacje bez wyjaśnienia przyczyn w przypadku naruszenia warunków Umowy. Od tego momentu przywrócenie Konta/Konta zapisów, wszelkich informacji z nimi związanych, a także dostępu do Oprogramowania — niemożliwe.

6. Prywatność i wykorzystanie danych osobowych

6.1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności we wszelkich kwestiach technicznych, handlowych i innych informacji otrzymanych od siebie nawzajem i podejmują wszelkie uzasadnione środki, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi dostępu lub ujawnienia takich informacji stronom trzecim na mocy niniejszej Umowy.

6.2. Akceptując warunki niniejszej Umowy, Właściciel Konta zgodnie z Prawem Ukrainy «O ochronie dane osobiste», działając dobrowolnie, z własnej woli i we własnym interesie, wyraża na to zgodę: podanie swoich danych osobowych, w tym nazwiska, imienia, patronimii, adresu e-mail, numeru telefonu numer telefonu kontaktowego, data urodzenia, region, miasto, organizacja, stanowisko i podobne dane Użytkownika do ich przetwarzania przez Kontrahenta.

6.3. Kontrahent dokonuje następujących czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, akumulacja, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja, wykorzystanie, depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji warunkami niniejszej Umowy.

6.4. Niniejsza Umowa obowiązuje przez cały okres udostępniania Właścicielowi Konta Oprogramowanie. Właściciel konta rozumie i zgadza się, że w przypadku odwołania niniejszego postanowienia zgody, zostaje on pozbawiony możliwości dostępu do części lub całości usług Oprogramowania. Wykończeniowy obowiązywania umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenie niniejszej Umowy.

6.5. Właściciel konta/Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z Kontrahentem pod adresem sales@crm-onebox.com.

7. Dodatkowe postanowienia

7.1. Kontrahentowi przysługuje prawo w przypadku naruszenia przez Właściciela Konta/Użytkownika niniejszego Regulaminu Umowę o zapewnienie dostępu do Oprogramowania należy jednostronnie rozwiązać Porozumienie.

7.2. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron i z jakiegokolwiek powodu, Właściciel Konta jest zobowiązany całkowicie zakończyć dostęp do Oprogramowania.

7.3 W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków płatności za usługi partnerów OneBox, Kontrahent ma prawo zablokować dostęp do oprogramowania OneBox OS do czasu wywiązania się przez Użytkownika ze swoich zobowiązań finansowych.

7.4. Oprogramowanie dostarczane jest w oparciu o «tak jak jest» i Wykonawca nie gwarantuje tego wszystkiego jego funkcjonalność będzie odpowiadać oczekiwaniom Właściciela Konta i będzie miała zastosowanie jego konkretny cel.

7.5. Jeżeli Właściciel Konta/Użytkownik dopuści się działań zabronionych postanowieniami niniejszego Regulaminu Umowy, Wykonawca ma prawo, bez podania przyczyny i powiadomienia, podjąć działania mające na celu identyfikację i zapobiegania tym naruszeniom.

7.6. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową Strony kierują się przepisami obowiązującymi ustawodawstwo Ukrainy.

8. Aplikacja mobilna

8.1 Aplikacja została stworzona z myślą o obecnych i nowych użytkownikach systemu OneBox CRM; umożliwia pracę z urządzenia mobilnego z kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania relacjami z klientami. Pozwala zautomatyzować procesy biznesowe, a tym samym zwiększyć sprzedaż, zoptymalizować strategię marketingową i poprawić jakość obsługi klienta. Oferujemy rozwiązania cyfrowe dla różnych firm, niezależnie od tego czym się zajmują..

8.2 CRM system OneBox generuje listę wizyt u klientów, dla personelu personel korzystając z aplikacji mobilnej widzi adres wizyty i przechodzi do niego. Aplikacja rejestruje w tle współrzędne GPS pracownika w celu śledzenia trasy przemieszczania się, a także porównuje ze współrzędnymi adresu wizyty klienta i rejestruje fakt, że pracownik rzeczywiście znajduje się pod żądanym adresem, aby zweryfikować autentyczność praca pracownika.

8.3 Nie przekazujemy nigdzie danych o współrzędnych GPS użytkowników

Wykonawca:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością “SRM"
Kontakty: Ukraina, Czernigow, al. Mira 53A, wyłączona. 400
Łączność